ALGEMENE VOORWAARDEN CLICX

In deze Algemene voorwaarden van CLICX en de Product- en servicebijlagen hebben de volgende woorden en uitdrukkingen tenzij expliciet anders vermeld de volgende betekenissen:
“Partners”
Dit betekent met betrekking tot een Partij, elke andere entiteit die een dergelijke Partij beheert, onder beheer valt van die Partij of met een dergelijke Partij onder gemeenschappelijk beheer valt. De termen ‘beheer’, ‘beheren’ en ‘beheerd’, zoals gebruikt in deze definitie, betekenen het juridische, werkelijke of economische eigendom, direct of indirect, van meer dan 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal of meer dan 50% van de stemrechten, of het vermogen om, direct of indirect, een lid te benoemen van de raad van bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan van een dergelijke entiteit;
“Contract”
Dit betekent in algemene zin de overeenkomst tussen ARC en de klant betreffende de levering van de CLICX-service en/of -producten, bestaande uit het Orderformulier en eventuele bijlagen, waaronder deze Algemene voorwaarden van Clicx en, voor zover geselecteerd op het Orderformulier, product- en/of servicebijlage(n);
“Klant”
Dit betekent de op het Orderformulier vermelde klant.
“Vertrouwelijke informatie”
Dit betekent (I) alle informatie en documentatie die ten tijde van de openbaarmaking als vertrouwelijk of bedrijfseigen wordt beschouwd, en (II) alle informatie en documentatie die in een van de volgende categorieën valt: gegevens over Klanten, distributeurs, retailers, vertegenwoordigers of gebruikers; financiële informatie (behalve informatie die op grond van wettelijke voorschriften openbaar is gemaakt); informatie over productprijzen; productspecificaties en -ontwerpen; en productieprocessen, alsmede alle andere door een van de Partijen openbaar gemaakte informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd, voor zover een dergelijke Partij die informatie als vertrouwelijk of bedrijfseigen behandelt.
“Overmacht”
Dit is elke oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van de getroffen partij valt en die van invloed is op de uitvoering van het Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot langdurige uitval van transport, telecommunicatie of elektrische stroom, mobiele communicatiediensten, te late leveringen en/of stagnatie van leveringen door leveranciers van Clicx, onvolledige leveringen door leveranciers van Clicx, het niet verkrijgen van alle producten en/of diensten (van derden) die vereist zijn voor de juiste nakoming van de contractuele verplichtingen door Clicx, veroorzaakt door omstandigheden die in redelijkheid niet aan Clicx kunnen worden toegeschreven.
“Asset”
betekent de via de CLICX te beheren asset of enkele goed, zoals verzocht door de Klant in overeenstemming met het Contract.
“Assets”
betekent het aantal via de Clicx Service te beheren actieve, semi-actieve en passieve assets en bijhorende tags, op basis van alle bestaande momenteel van kracht zijnde Contracten die werden gesloten tussen de Klant en Clicx voor de levering van de Clicx Service;
“Mobiele Applicatie”
betekent een softwaretoepassing van Clicx, toegankelijk via een Gebruikerstoestel, waarmee assetgegevens kunnen worden verkregen en bewerkt en waarmee dergelijke gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen tussen dat Gebruikerstoestel en  de Clicx applicatie.
Een Mobiele Applicatie kan worden gebruikt in combinatie met het Product, indien van toepassing.
“Initiële termijn”
Dit is het aantal op het Orderformulier gespecificeerde maanden, beginnend op de in het Contract vermelde aanvangsdatum;
“Intellectuele-eigendomsrechten”
Dit betekent alle uitvindingen, patenten, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, databaserechten, auteursrechten, kennis, handelsmerken (waaronder de Handelsmerken), handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, alsmede de aanvragen daarvan, en rechten of vormen van bescherming van soortgelijke aard en met gelijk of soortgelijk effect daarop, die waar dan ook ter wereld kunnen bestaan.
“Bestelling”
Dit betekent een door de Klant geplaatste bestelling betreffende het type en het aantal aan de Klant te leveren Producten, inclusief de gevraagde geschatte leverdatum en/of door de Klant te nemen abonnementen op de Clicx-service, overeenkomstig met het Contract.
“Bestelformulier”
Dit betekent het bestelformulier op grond waarvan Clicx de Producten zal leveren en de Klant de Producten zal kopen of huren en/of de CLICX-service zal afnemen, overeenkomstig met de voorwaarden van het Contract.
“Partij/Partijen”
Dit betekent Clicx of de Klant, of beiden.
“Product- of servicebijlage”
Dit betekent de bijlage met de product- of servicespecifieke voorwaarden, zoals aangegeven op het Orderformulier, die samen met deze Algemene voorwaarden van Clicx van toepassing zijn.
“Producten”
Dit betekent de direct van Clicx gekochte of gehuurde Producten, zoals vermeld in het Contract.
“Gebied”
Dit betekent het op het bestelformulier gespecificeerde gebied.
„Assetgegevens“
betekent de gegevens die worden opgehaald of vastgelegd door het Product en/of het Ge- bruikerstoestel, zoals bijvoorbeeld de geografische positie van de asset, gebruiksinformatie,  werktijd en, indien van toepassing, alle andere gegevens die worden weergegeven op het Clicx  Service Platform;
“Gebruiker”
Betekent een persoon die door de Klant is gemachtigd om toegang te krijgen tot Clicx service en/of een Mobiele Applicatie en daar gebruik van te maken;
„Gebruikerstoestel“
betekent mobiele telefoon, tablet of ander draagbaar apparaat met soortgelijke functies.
“Clicx”
Als oplossing van ARC BV een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel te 2550 – Kontich, Koningin Astridlaan 62.
“Algemene voorwaarden van Clicx”
Dit betekent de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Clicx-service en de aanschaf en huur van Producten, naargelang van toepassing.
“Clicx Service Platform”
Dit betekent de IT-systemen waarop de Clicx-service wordt uitgevoerd.
“Handelsmerken”
Dit betekent de namen, handelsmerken en logo’s van Clicx(al dan niet geregistreerd of aangevraagd) en alle andere namen, handelsmerken, logo’s, ontwerpen en symbolen die zijn bestemd voor gebruik op of in verband met de door Clicx geleverde Producten of services.
“Gebruiker”
Dit betekent elke persoon die door de Klant is gemachtigd om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Clicx-service.
“Clicx-service”
Dit betekent de online service, zoals beschikbaar gesteld via de Clicx-website, bedoeld voor de Klant om zijn asset te controleren en beheren, voor zover dat zich in het Gebied bevindt, door locatiegegevens weer te geven en de overdracht daarvan mogelijk te maken tussen het Clicx Service Platform en de ingebouwde systemen.
“Clicx-website”
Dit betekent de website www.clicx.info, www.clicx.app en www.clicx.be
ARTIKEL 1 |         TOEPASSINGSGEBIED
1.1.         Deze Algemene voorwaarden van Clicx, met inbegrip van de relevante Product- en/of servicebijlage(n), voor zover aangegeven op het bestelformulier, zijn van toepassing op en maken uitdrukkelijk deel uit van het Contract en alle latere overeenkomsten die tussen Clicx en de Klant worden gesloten in verband met de Clicx-service en/of -Producten.
1.2.         De contractuele rechtsverhoudingen tussen Clicx en de klant kunnen naar gelang het geval de vorm aannemen van onmiddellijk aflopende overeenkomsten, waaronder doch niet beperkt, koop-verkoopovereenkomsten, of overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, waaronder doch niet beperkt, dienstverlening, huur, ruil, ter beschikkingstelling, …
1.3.         Tenzij in geval van schriftelijke andersluidende bevestiging door Clicx, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige algemene voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Clicx.
1.4.         De klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.
ARTIKEL 2 |         TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN
2.1.         Offertes opgesteld door Clicx, zijn steeds vrijblijvend, doch vervallen na verloop van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
2.2.         Een overeenkomst met Clicx komt tot stand op één van volgende drie limitatieve wijzen:
2.2.1.     Wanneer de klant zijn onvoorwaardelijke bevestiging van de door Clicx opgestelde offerte heeft gecommuniceerd aan Clicx binnen de in artikel 2.1 gestelde termijn; of
2.2.2.     Wanneer er geen sprake is van een offerte, na de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Clicx; of
2.2.3.     Wanneer Clicx de door de Klant geplaatste Bestelling schriftelijk bevestigt
2.2.4.     Wanneer door Clicx uitvoering gegeven wordt aan de bestelling geplaatst door de klant.
2.3.         Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de zetel van Clicx. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Clicx te worden aanvaard.
2.4.         Elke overeenkomst met Clicx wordt geacht te worden uitgevoerd op het adres van de zetel van Clicx, zelfs indien Clicx de betrokken diensten en/of producten elders levert.
ARTIKEL 3 |         LOOPTIJD EN BEËINDIGING
3.1.         De termijn van het abonnement op de Clicx-service, Mobiele Applicatie en, indien van toepassing, van de aanschaf of huur van Producten, start op de op het Orderformulier vermelde datum en eindigt na de Minimale Contracttermijn. Na de Minimale Contracttermijn wordt het Contract automatisch verlengd voor een opeenvolgende aanvullende termijn van telkens één (1) jaar, tenzij een Partij de andere Partij ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop het Contract anders vernieuwd zou worden, schriftelijk op de hoogte stelt van haar voornemen om niet te verlengen.
3.1.1.     Gedeeltelijke beëindiging en gedeeltelijke opschorting zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
3.1.2.     De Klant heeft niet het recht om tijdens hetzelfde kalenderjaar zowel een
3.1.3.     gedeeltelijke beëindiging als een gedeeltelijke opschorting te vragen.
3.1.4.     De berekening van de ASSETS vindt plaats op de eerste dag van elk periode.
3.1.5.     Voor klanten tussen 1 en 10 assets kan de Clicx-service gedeeltelijk worden beëindigd met betrekking tot maximaal 1 Asset per kalenderjaar of gedeeltelijk worden opgeschort met betrekking tot maximaal 2 Assets per kalenderjaar.
3.1.6.     Voor klanten van meer dan 10 Assets kan de Clicx-service gedeeltelijk worden beëindigd met betrekking tot maximaal 10% van de Assets of gedeeltelijk worden opgeschort met betrekking tot maximaal 20% van de Assets per kalenderjaar, met een maximum van 50 Assets per kalenderjaar. Indien de berekening van 10% of 20% een decimaal getal oplevert, wordt afgerond op het laagste aantal Assets.
3.1.7.     De percentages en het maximum van 50 Assets, zoals hierboven bepaald, worden per klantendossier berekend.
3.1.8.     De opschortingsperiode geldt alleen voor volledige kalendermaanden en wordt in volledige kalendermaanden berekend. Ze mag de termijn van 3 maanden in totaal per Asset per kalenderjaar niet overschrijden.
3.1.9.     Er dient een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van vijf (5) werkdagen te worden gericht aan Clicx. De gedeeltelijke beëindiging of opschorting gaat in op de volgende maand.
3.1.10.   Alleen Klanten die de Clicx Service minimaal 1 jaar hebben gebruikt, komen in aanmerking.
3.2.         De Klant mag niet in gebreke zijn met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van alle Contracten.
3.3.         Elke Partij is gerechtigd het Contract middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat dit afbreuk doet aan andere uit dit Contract voortvloeiende rechten, indien: (I) de andere Partij in gebreke blijft om een in dit Contract opgenomen wezenlijke voorwaarde na te leven of uit te voeren, waaronder in elk geval een uitblijvende of laattijdige betaling, en dit verzuim of die schending (indien dit of deze kan worden verholpen) niet wordt verholpen binnen twintig (20) kalenderdagen nadat de schriftelijke kennisgeving is toegestuurd waarin de schending nader is bepaald en wordt verzocht deze te verhelpen; of (II) een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt: (a) de neerlegging van een verzoekschrift betreffende de ontbinding van de andere Partij; (b) tegen de andere Partij wordt een bevel of eigenlijk besluit tot ontbinding van die Partij uitgevaardigd; (c) een verzoek tot uitvaardiging van een bevel of een verzoek tot aanstelling van een curator (waaronder een “administrative receiver”), bewind- voerder, beheerder of soortgelijke functionaris met betrekking tot de andere Partij; (d) een curator, waaronder een “administrative receiver”, bewindvoerder of soortgelijke functionaris wordt aangesteld om het beheer te voeren over alle of een deel van de activa of onderneming van de andere Partij; (e) de andere Partij sluit een akkoord of treft regeling met haar crediteuren in het algemeen, draagt activa over ten behoeve van haar crediteuren of treft een andere soortgelijke regeling; (f) de andere Partij gaat failliet; (g) de andere Partij kan haar schulden niet langer betalen of wordt op een andere wijze insolvent; of (h) de andere Partij staakt haar bedrijfsvoering staakt of dreigt hiermee te staken.
3.4.         De schulden van de Klant aan Clicx worden direct verschuldigd en betaalbaar wanneer: (I) de Klant een insolventieprocedure start of zulks van plan is, of (II) een faillissement- saanvraag is ingediend, of (III) een curator of “administrative receiver” is aangesteld met betrek- king tot de Klant, of (IV) surseance van betaling is aangevraagd of toegekend, of (V) de Klant zijn crediteuren een onderhandse aflossingsregeling aanbiedt of beslag is gelegd op zijn activa, (VI) de Klant niet langer zijn schulden kan betalen of anderszins insolvent is geraakt, of (VII) de Klant een Contract met Clicx of een van haar Partners niet naleeft. Na een van dergelijke gebeurtenissen is Clicx gerechtigd de uitvoering van het Contract op te schorten tot de Klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.
3.5.         Alle bepalingen die expliciet of impliciet bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, blijven na beëindiging van dit Contract van toepassing. Alleen Orders die vóór de datum van beëindiging zijn geplaatst en door Clicx zijn aanvaard, worden uitgevoerd door Clicx.
ARTIKEL 4 |         HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST
4.1.         De onmiddellijk aflopende overeenkomsten kunnen slechts herroepen worden mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Clicx dat zich de mogelijkheid voorbehoudt haar toestemming hiertoe te weigeren.
4.2.         In geval van herroeping van de onmiddellijk aflopende overeenkomsten, is de klant in elk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Clicx ten belope van 30% van het nog onbetaalde gedeelte van de volgens de offerte verschuldigde prijs, onverminderd het recht vergoeding te vorderen voor de door Clicx daadwerkelijk geleden schade.
4.3.         Voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties geldt, behoudens uitdoving door het verstrijken van de termijn, exclusief de opzegmogelijkheid zoals vermeld in artikel 4 van huidige algemene voorwaarden.
ARTIKEL 5 |         LOOPTIJD EN BEËINDIGING
5.1.         Overeenkomsten met opeenvolgende prestaties die gesloten werden voor een bepaalde duur, kunnen niet voortijdig opgezegd worden. Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeen komsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.
5.2.         De stilzwijgend verlengde overeenkomsten met opeenvolgende prestaties kunnen wel voortijdig opgezegd worden door de klant of Clicx, doch uitsluitend per aangetekende brief en mits in acht name van volgende opzegtermijnen van drie (3) maanden.
5.3.         Bij verbreking van overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, is de klant, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4, een vergoeding verschuldigd aan Clicx, gelijk aan 30% van het nog onbetaalde gedeelte van de resterende duurtijd van de betrokken overeenkomst.
5.4.         De opzegging van de overeenkomst door de klant, geeft in geen geval recht op terugbetaling van de reeds betaalde sommen.
5.5.         Bij de beëindiging van de overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, restitueert de klant aan Clicx de ter beschikking gestelde goederen binnen de acht (8) dagen na de beëindiging van de overeenkomst. Indien de klant de producten niet inlevert binnen de gestelde termijn, wordt de overeenkomsten met opeenvolgende prestaties geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde periode als de initiële periode.
5.6.         Elke partij is gerechtigd om, onverminderd zijn overige rechten uit hoofde hiervan, het Contract middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: (I) de andere partij in gebreke is gebleven om een hierin vervatte wezenlijke voorwaarde of bepaling na te leven of uit te voeren, waaronder in elk geval begrepen niet-betaling of te late betaling, en een dergelijk verzuim of een dergelijke schending niet alsnog ongedaan is gemaakt binnen twintig (20) kalenderdagen nadat de betreffende partij een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen, waarin de schending staat vermeld en wordt verzocht deze ongedaan te maken; of (II) een van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan: a) de indiening van een verzoekschrift betreffende de faillietverklaring van de andere partij; (b) de andere partij is het onderwerp van een bevelschrift of er is een rechtsgeldig besluit tot ontbinding van de andere partij aangenomen; (c) een verzoek tot uitvaardiging van een bevel of een verzoek tot aanstelling van een curator (waaronder een ‘administratieve curator’), bewindvoerder, faillissementscurator of soortgelijke functionaris met betrekking tot de andere partij; (d) indien een curator, ‘administratieve curator’, bewindvoerder of soortgelijke functionaris is aangesteld om het beheer te voeren over alle of een deel van de activa of onderneming van de andere partij; e) de andere partij een akkoord sluit of regeling treft met zijn crediteuren in het algemeen of
een overdracht van activa ten behoeve van zijn crediteuren of een andere soortgelijke regeling treft; f) de andere partij failliet gaat; g) de andere partij in betalingsonmacht raakt of anderszins insolvent wordt; of (h) de andere partij zijn bedrijfsvoering staakt of dreigt te staken.
5.7.         De schulden van de Klant aan Clicx worden direct opeisbaar in geval: (I) de Klant zijn faillissement aanvraagt of zulks van plan is, of (II) een faillissementsaanvraag is ingediend, of (III) een curator of ‘administratieve curator’ is aangesteld met betrekking tot de Klant, of (IV) surseance van betaling is aangevraagd of toegekend, of (V) de Klant zijn crediteuren een onderhandse aflossingsregeling aanbiedt of beslag is gelegd op zijn activa, of (VI) de Klant in betalingsonmacht verkeert of anderszins insolvent is geraakt. Na een van dergelijke gebeurtenissen is Clicx gerechtigd de uitvoering van het Contract op te schorten tot de Klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.
5.8.         Alle bepalingen die expliciet of impliciet bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, zullen na beëindiging van dit Contract van toepassing blijven. Alleen Bestellingen die vóór de datum van beëindiging zijn geplaatst en door Clicx zijn aanvaard, zullen door Clicx worden uitgevoerd.
ARTIKEL 6 |         LEVERING
6.1.         Clicx voldoet, behoudens andersluidend beding, aan haar leveringsverplichting wanneer de bestelde producten en/of diensten ter beschikking van de klant worden gesteld op de zetel van Clicx.
6.2.         In geval Clicx zich bijkomend verbindt de bestelde producten te bezorgen naar een door partijen overeengekomen plaats, gebeurt het vervoer op risico en voor rekening van de klant.
6.3.         De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Clicx slechts in die mate dat zij dient te pogen deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen.
6.4.         Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in hoofde van Clicx, in geen geval enig recht op weigering of herroeping van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.
6.5.         De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten.
ARTIKEL 7 |         PRIJZEN – ABONNEMENTEN – HUURPRIJZEN
7.1.         De op de offerte en de bestelbon vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, belastingen en bijhorende kosten (waaronder transpostkosten), die steeds ten laste van de klant zijn.
7.2.         De prijzen vermeld op de offerte en de bestelbon, omvatten uitsluitend wat op voormelde documenten omschreven wordt. Indien de klant om bijkomende prestaties verzoekt (waaronder technische hulpverlening), die niet voorzien zijn in de offerte en bestelbon, zal dit bijkomend door Clicx gefactureerde worden aan de klant.
7.3.         De huurprijzen en abonnementsvergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd zonder verder formaliteiten, volgens volgende indexatieformule overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30 maart 1976: P=P0 {0,2 + 0,8 (X1 : X0)} met:
–              P = de herzieningsprijs
–              P0 = de basisprijs
–              X1 = de nationale referentie loonkosten voor Paritair Comité 200 van de maand december voorafgaand aan de herziening
–              X0 = omvat dezelfde loonkosten van de maand december voorafgaand aan de offerte.
ARTIKEL 8 |         BETALINGEN
8.1.         Behoudens andersluidende factuurvoorwaarden, zijn de gefactureerde bedragen opeisbaar op de factuurdatum en betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum van de betrokken factuur.
8.2.         De abonnementskosten van de Clicx-service, de door Clicx opgegeven huurtarieven voor Producten en de door Clicx geoffreerde prijzen voor de aanschaf van de Producten dienen maandelijks of per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan in euro, binnen 15 dagen na de factuurdatum (tenzij anders overeengekomen).
8.3.         De kosten en tarieven kunnen door Clicx eenmaal per kalenderjaar worden gewijzigd, mits Clicx de Klant daarvan ten minste twee (2) maanden van tevoren in kennis heeft gesteld.
8.4.         Betalingen gebeuren in principe bevrijdend door overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekeningnummer, of via debet kaart of kredietkaart. Alle andere betalingen gebeuren op het moment dat het volledig verschuldigd bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Clicx ontvangen werden.
8.5.         Facturen kunnen enkel geldig geprotesteerd worden binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na factuurdatum, middels aangetekende brief houdende een gedetailleerde motivering.
8.6.         In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van twaalf procent (12%) per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 50,00 euro, onverminderd het recht van Clicx om hogere schade te bewijzen. De eventuele gerechtelijke intresten en gerechtskosten zijn hie bij niet inbegrepen. Voor facturen onder de 25,00 euro excl. BTW wordt een toeslag van 10,00 euro in rekening gebracht voor de administratiekosten.
8.7.         Ingeval een factuur op haar vervaldag niet betaald is, worden alle noch verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.8.         In geval van laattijdige betaling, is Clicx bovendien gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten. De leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. Clicx is hoe dan ook pas gehouden tot levering na volledige betaling door de klant.
8.9.         Clicx is gerechtigd om kredietlimieten op te leggen aan de rekening van de Klant of te verlangen dat de Klant een toereikende waarborg verstrekt. Indien de Klant de kredietlimiet overschrijdt of verzuimt de vereiste waarborg te verstrekken, is Clicx  gerechtigd dit Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en dergelijke bedragen te behouden die nodig zijn ter dekking van de onbetaalde facturen door de Klant betreffende de tarieven voor Producten en abonnementskosten van de Clicx-service en/of kosten voortvloeiend uit het verzuim van de Klant om de gehuurde Producten aan Clicx te retourneren, al naargelang van toepassing is.
ARTIKEL 9 |         KLACHTEN
9.1.         De door Clicx geleverde producten, dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant. Onmiddellijk zichtbare gebreken dienen door de klant onmiddellijk te worden gemeld op de leveringsbon en binnen een termijn van achtenveertig (48) uur rechtstreeks aan Clicx schriftelijk te worden meegedeeld.
9.2.         De klant verbindt zich ertoe de producten onverwijld na de in ontvangst name te controleren volgens alle in de sector gebruikelijke procedures. Klachten met betrekking tot gebreken die na dit uitvoerig onderzoek waarneembaar worden, dienen per aangetekend schrijven aan Clicx kenbaar te worden gemaakt binnen een periode van vijf (5) dagen na de in ontvangst name.
9.3.         Klachten met betrekking tot één van de onder artikelen 9.1 of 9.2 van deze algemene voorwaarden vermelde hoedanigheden die buiten de in deze artikelen vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Clicx.
9.4.         Klachten met betrekking tot verborgen gebreken en die niet ressorteren onder de bepalingen van artikelen 9.1 tot 9.2 dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) dagen, nadat de klant kennis heeft gekregen of redelijkerwijze kennis kon hebben gekregen, aan Clicx te worden kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven.
9.5.         Klachten met betrekking tot de levering of de conformiteit van de producten, schorsen de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet.
ARTIKEL 10 |      AANSPRAKELIJKHEID
10.1.      Clicx is niet aansprakelijk voor disfunctionaliteiten in de dienstverlening, storingen in het Volgsysteem en/of een vermindering in kwaliteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door het Volgsysteem verzonden worden, wanneer die te wijten zijn aan:
10.1.1.   Providers, zoals (niet-limitatief): GSM-GPRS netwerken, satellietsignalen en internet;
10.1.2.   Het gebrekkig gebruik van het Volgsysteem door de klant;
10.1.3.   Gebreken ontstaan door een gebrekkige implementatie en/of instelling van het Volgsysteem op de Hardware, wanneer het Volgsysteem werd geïmplementeerd door de klant;
10.1.4.   Gebrekkige hardware waarop het Volgsysteem werd geïmplementeerd;
10.2.      Clicx is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan externe invloeden, zoals niet limitatief: wettelijke of administratieve beslissingen, weersomstandigheden, brand, natuurrampen of invloeden veroorzaakt door slordigheid, een menselijke fout of overmacht.
10.3.      Onderhevig aan het bepaalde in artikel 9.1 van deze Algemene voorwaarden van Clicx, zal de totale aansprakelijkheid van Clicx, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (waaronder in elk geval nalatigheid), misleiding (anders dan bedrieglijke voorstelling), niet-nakoming van wettelijke plichten of anderszins uit hoofde van het Contract, beperkt zijn tot de netto door de Klant betaalde of te betalen prijs voor de Clicx-service over het volledige jaar (12 maanden) waarin het verlies of de schade is geleden, de prijs die is betaald voor die Producten die de schade feitelijk hebben veroorzaakt of de door de Klant betaalde of
te betalen huurtarieven voor die Producten die de schade feitelijk hebben veroorzaakt in een voorafgaande periode van 12 maanden, al naargelang welk bedrag het hoogst is. In alle andere gevallen zal aansprakelijkheid van Clicx zijn uitgesloten.
10.4.      Clicx is in geen geval aansprakelijk voor: (I) winstderving, verwachte besparingen, inkomsten, handel, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van gebruik, verlies van goodwill, schade door vertraging of (II) welke indirecte schade of gevolgschade dan ook.
10.5.      Niets in dit artikel 9 en in het gehele Contract zal worden geacht de aansprakelijkheid van partijen uit te sluiten of te beperken voor: (I) verlies of schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van een partij of functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of contractanten van die partij; of (II) letsel, benadeling van de gezondheid of het overlijden van een
persoon, veroorzaakt door een partij of functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of contractanten van die partij. (III) de betaling van de uit hoofde van dit Contract verschuldigde bedragen; of (IV) elke andere verplichting die van rechtswege niet kan worden uitgesloten.
10.6.      Elke claim wegens verlies of schade (behalve een claim wegens schade die voortvloeit uit artikel 7.3 van de Algemene voorwaarden van Clicx) dient binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de schade is veroorzaakt, aan Clicx te worden gemeld en bij verzuim hiervan zal een dergelijke claim worden beschouwd als kwijtgescholden.
10.7.      Alle garanties, condities of andere wettelijke voorwaarden die niet in het Contract zijn vermeld, zijn uitgesloten van het Contract, voor zover wettelijk is toegestaan.
ARTIKEL 11 |      INTELLECTUELE RECHTEN
11.1.      De overeenkomst tussen Clicx en de klant omvat geen overdracht van intellectuele rechten en knowhow van Clicx aan de klant.
11.2.      Aan de klant wordt met betrekking tot het gebruik van de software deel uitmakende van het Volgsysteem een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie toegekend. Clicx behoudt alle Intellectuele-eigendomsrechten die zijn gevestigd op de Clicx-service, de Clicx-website, het Clicx Service Platform en de Producten. De Klant verkrijgt op geen enkel moment rechten, eigendom of enig belang in deze Intellectuele-eigendomsrechten op grond van enig gebruik dat de Klant daarvan volgens het Contract kan maken.
11.3.      De Klant: (I) zal niet veroorzaken of toestaan dat een derde partij enige schade toebrengt aan de Intellectuele-eigendomsrechten van Clicx of deze in gevaar brengt; (II) zal Clicx, onverminderd alle overige rechten van Clicx, vrijwaren tegen
door Clicx geleden schade als gevolg van enig gebruik door de Klant of gebruiker van Intellectuele-eigendomsrechten van Clicx  anders dan overeenkomstig het Contract; (III) zal de verpakking of etikettering van de producten zoals geleverd door Clicx op geen enkele wijze wijzigen, tenzij dergelijke wijzigingen eerst door Clicx schriftelijk zijn goedgekeurd; (IV) zal de handelsmerken niet wijzigen of verwijderen en op geen enkele wijze knoeien met de handelsmerken, noch een ander(e) naam, handelsmerk, logo, ontwerp of symbool op een Product of de verpakking ervan aanbrengen of toevoegen, tenzij dit door Clicx schriftelijk is goedgekeurd; (V) zal Handelsmerken niet gebruiken teneinde het karakter, de geldigheid of de goodwill van Clicx daarin te schaden.
11.4.      Clicx is gerechtigd om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Klant op enig moment, direct of indirect, het eigendom van Clicx van de Intellectuele-eigendomsrechten betwist of wanneer de Klant handelt op een wijze waardoor de rechten van Clicx op de Clicx-service, de Clicx-website, het Clicx Service Platform of de Producten of de waarde van de daarin gevestigde Intellectuele-eigendomsrechten worden geschaad of verminderd.
11.5.      De Klant zal zich onthouden van gedrag dat naar de mening van Clicx schadelijk is of in de toekomst mogelijk schadelijk kan zijn voor Clicx zakelijke activiteiten of marketing van de Producten.
ARTIKEL 12 |      ONWETTIG GEBRUIK
12.1.      Indien de klant producten of diensten afgenomen bij Clicx gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met het toepasslijk wettelijke kader, is de klant ertoe gehouden om, onverminderd de mogelijkheid voor Clicx om de contracten met opeenvolgende prestaties in dergelijke omstandigheden lastens de klant te beëindigen en een gepaste schadevergoeding te vorderen, Clicx te vrijwaren voor alle schade, verliezen en/of vorderingen van derden waarmee Clicx, als gevolg van dit gebruik, geconfronteerd zou kunnen worden
ARTIKEL 13 |      OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
13.1.      Clicx is gerechtigd de huur- en dienstenovereenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen, mits mededeling aan de klant.
13.2.      De klant is niet gerechtigd de huur- en dienstenovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door Clicx.
ARTIKEL 14 |      EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID
14.1.      In kader van een onmiddellijk aflopende overeenkomst gelden volgende bepalingen:
14.1.1.   Alle geleverde producten blijven eigendom van Clicx tot op het moment van algehele betaling van alles wat Clicx uit hoofde van de overeenkomst toekomt;
14.1.2.   Wanneer de klant in gebreke blijft te betalen, is Clicx zowel ten opzichte van de klant als ten opzichte van enige derde, gerechtigd om haar eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de producten te vorderen zonder hiervoor in rechte op te moeten treden.
14.2.      Elke minderwaarde van de producten evenals de gedane kosten worden door Clicx in rekening gebracht.
14.3.      In kader van en overeenkomsten met opeenvolgende prestaties blijven alle ter beschikking gestelde producten steeds eigendom van Clicx.
14.4.      Door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden, verleent de klant aan Clicx een conventioneel algemeen pandrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen zoals die kunnen ontstaan uit hoofde van overeenkomsten tussen Partijen.
ARTIKEL 15 |      GEHEIMHOUDING
15.1.      Partijen verplichten zich om gedurende de looptijd of na het verlopen van het Contract geen vertrouwelijke informatie bekend te maken, te openbaren of anderszins te verstrekken aan een derde partij, direct noch indirect, tenzij dit hierin uitdrukkelijk wordt toegestaan of wettelijk is vereist. De bepalingen van dit Artikel 14 zijn niet van toepassing op informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze (I) behoort of gaat behoren tot het publieke domein, anders dan door schending van een geheimhoudingsplicht; of (II) in het bezit was van de ontvangende partij zonder beperking ten aanzien van openbaarmaking voordat deze informatie werd ontvangen van de openbaar makende partij; of (III) is ontvangen van een derde partij die de informatie rechtmatig heeft verkregen en die niet verplicht is tot beperking van de openbaarmaking daarvan; of (IV) onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie. De ontvangende partij mag de vertrouwelijke informatie openbaar maken die door de openbaar makende partij bekend is gemaakt indien dit wettelijk vereist is of om te voldoen aan het bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie of regelgevende instantie die rechtsmacht heeft over de ontvangende partij, mits de ontvangende partij: (I) de openbaar makende partij binnen redelijke termijn schriftelijk in kennis stelt, zodat deze een voorlopige voorziening kan aanvragen of een andere gepaste rechtsmaatregel kan nemen en de medewerking kan verlenen die de openbaar makende partij mogelijk nodig heeft om een dergelijke voorziening of rechtsmaatregel te effectueren; (II) alleen die informatie openbaar maakt zoals vereist is door de overheids- of verordenende instantie; en (III) al het redelijkerwijs mogelijke doet om te zorgen dat op dergelijke gronden openbaar gemaakte vertrouwelijke informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.
ARTIKEL 16 |      DIVERS
16.1.      De nietigheid van één of meerdere clausules uit huidige algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie.
16.2.      Dagen zijn kalenderdagen.
16.3.      Elke mededeling moet per aangetekende brief gebeuren aan het adres vermeld in deze algemene voorwaarden en wordt geacht ontvangen te zijn:
16.3.1.   dezelfde dag: wanneer ze per drager worden bezorgd of wanneer ze per E-mail worden verzonden en de andere partij heeft de ontvangst bevestigd;
16.3.2.   twee dagen na de poststempel: wanneer ze aangetekend worden verzonden.
ARTIKEL 17 |      PRIVACY
17.1.      De verwerking van de persoonsgegevens van klanten en andere contacten gebeurt overeenkomstig de privacyverklaring van Clicx welke beschikbaar is via https://www.arc.be/privacy/
ARTIKEL 18 |       TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
18.1.      Op geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen Clicx en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
18.2.      Voor geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen Clicx en de klant, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.
Versie 2021-03